דוגמא של חוזה התקשרות לביצוע מחקר

אשר נכרת ונחתם ב______ ביום ______ לחודש _____ שנת _____

 

בין: מכון פישר למחקר אסטרטגי אוויר וחלל שבבית חיל האוויר בהרצליה
                                                           
(להלן : "המכון")

 

לבין: מר/גב' _________________ מ __________________

        מר/גב' _________________ מ __________________
                                                                       
(להלן : "החוקר")

 

הואיל: והמכון נוסד לעודד ולבצע מחקר וחשיבה בתחום האויר והחלל

והואיל: והמרכז ל…….. (להלן המרכז) הוא אחד ממרכזי המחקר אשר במכון

והואיל: והמכון מעוניין לבצע באמצעות המרכז מחקרים בתחום __________

והואיל: והחוקר הציע לבצע מחקר בנושא: ________________ 
                                                                              
(להלן : "ההצעה")

והואיל : והועדה האקדמית של המכון (להלן : "הועדה") אישרה את ההצעה

 

לפיכך, הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 

 1. המבוא לחוזה זה מהווה חלק עיקרי ובלתי נפרד ממנו.

 2. הנספחים לחוזה זה מהווים חלק עיקרי ובלתי נפרד ממנו.

 3. החוקר מילא בפירוט את הבקשה לסיוע במימון למחקר ומתחייב לעמוד בכל תנאי ההתקשרות המצוינים בבקשה, אלא אם צוין אחרת.

 4. החוקר הגיש אישור ממעבידו, אם הינו שכיר, לביצוע המחקר עבור המכון.

 5. החוקר מצהיר כי מחקרו הוא מקורי ואינו העתקה, גם לא חלקית , של מחקרים או עבודות אחרות, כולל עבודות שהוכנו מטעמו עבור גוף אחר.

 6. החוקר מצהיר כי זכות הפרסום הראשונה שמורה למכון.

 7. החוקר מצהיר כי ידוע לו כי הפרסום יעשה על פי שקול דעת המכון ואין למכון חובת פרסום.

 8. החוקר מתחייב להגיש את המחקר בעברית ובאנגלית (כולל קובץ בתקליטור) אלא אם צוין אחרת.

 9. החוקר מתחייב לבצע את המחקר, ככל שניתן, מהמכון ולעדכן את המלווה בכל שלבי התקדמות המחקר.

 10. המלווה מטעם המכון יהיה _________________________ 

 11. התשלום בגין המחקר יחולק כדלהלן:
  שליש – תוך שבועיים מאישור הועדה את ההצעה
  שליש -  לאחר איסוף הנתונים וכתיבת טיוטא ראשונה ו/או שלד המחקר.
                                                                         (להלן : "שלד המחקר")
  שליש – לאחר הגשת המחקר ואישורו על ידי המכון


 12. הקף הסיוע בשקלים יעמוד על שווה ערך שקלי של  ________ דולר.

 13. שלבי המחקר שתואמו בין החוקר והמלווה הינם :
  תחילת המחקר                                        בתאריך _________
  איסוף הנתונים                                         עד תאריך ________
  הגשת שלד המחקר                                 עד תאריך ________
  הגשת נוסח מחקר מלא (טרם הגהה)       עד תאריך ________
  הגשת המחקר הסופי                               עד תאריך ________

 14. לרשות החוקר יעמדו מרב השירותים הניתנים ע"י המכון, כמו : חדר עבודה, ספרייה, מחשב, אינטרנט, טלפונים וכיוצ"ב.

 15. החוקר מתחייב לבצע את עבודתו ברציפות, במסירות, ובנאמנות.

 16. החוקר מתחייב לשמור בסודיות גמורה את כל הפרטים של מחקרו ולא למסור את תוצאות הפרטים או כל פרט שהוא ממחקרו לכל גורם שלישי שהוא, אלא באמצעות המכון.

 17. לא תהא חריגה מהחוזה או מנספחיו, אלא אם נדונה בין הצדדים שלעיל. אם תתקבל החלטה אחרת חריגה תצוין זו בחוזה במפורש.

 18. בכל הקשור למחקרים בתחום בטחון ובטיחות בתעופה תהיה מחייבת בשם המכון חתימת ראש המרכז למחקר בטיחות וביטחון בתעופה, בצרוף חתימת ראש המכון וחותמת המכון.

 19. נספחי החוזה:

                                 א.         בקשה לסיוע במימון המחקר

                                  ב.         תנאים וקריטריונים לקבלה ואישור הצעות מחקר

 

ולראיה באו על החתום

 

          החוקר ______________                             ראש המרכז ______________

 

ראש המכון ____________________

עבור לתוכן העמוד